Welcome to Setswana.co.za

Bokgutshwanyane
   /bo-kguts-wan-yan-e /

Grammar:verb

In short

Grammar:noun

ShortnessSearch More Words Dictionary