Welcome to Setswana.co.za

Boipherekanyo
   /bo-ip-he-rek-an-yo /

Grammar:noun

Self confusing



Search More Words Dictionary