Welcome to Setswana.co.za

Dishutsa
   /di-shu-tsa /

Grammar:noun

Food being cooked in a potSearch More Words Dictionary