Welcome to Setswana.co.za

Digwapa
   /di-gwa-pa /

Grammar:noun

Pl. of segwapa

BiltongsSearch More Words Dictionary