Welcome to Setswana.co.za

Ditshekatsheko
   /di-tshe-ka-tshe-ko /

Grammar:noun

Analysis

Investigation

Probe

EvaluationSearch More Words Dictionary