Welcome to Setswana.co.za

Dikubu
   /di-ku-bu /

Grammar:noun

HipposSearch More Words Dictionary