Welcome to Setswana.co.za

Dikgapa
   /di-kga-pa /

Grammar:noun

Eye socketsSearch More Words Dictionary