Welcome to Setswana.co.za

Botshepiwa
   /bots-he-pi-wa /

Grammar:noun

TrusteeshipSearch More Words Dictionary